Οι Παραβολές του Ιησού

Published on 1 December 2020 at 10:00

Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς διά παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς,  διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος· Θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου. (Ματθαίος ιγ 34)

Παραβολές του Ιησού Ματθαίος Μάρκος Λουκάς
Το φως κάτω από το μόδι ε14 δ2 η16, ια33
Σπίτι στον βράχο και την άμμο ζ24   ς47
Καινούργιο μπάλωμα σε παλιό ρούχο θ16 β21 ε36
Σπορά και έδαφος ιγ3 δ3 η5
Κόκκος σιναπιού ιγ31 δ30 ιγ18
Τα ζιζάνια ιγ24    
Το προζύμι ιγ33   ιγ20
Ο Κρυμμένος θησαυρός ιγ44    
Το πολύτιμο μαργαριτάρι ιγ45    
Το δίχτυ ιγ47    
Το χαμένος πρόβατο ιη12   ιε4
Ο χρεοφειλέτης δούλος ιη23    
Εργάτες του αμπελώνα κ1    
Οι δύο γιοι κα28    
Οι κακοί γεωργοί κα33 ιβ1 κ9
Καλεσμένοι σε γάμο κβ2    
Η συκιά, προάγγελος του καλοκαιριού κδ32 ιγ28 κα29
Οι δέκα παρθένες κε1    
Τα τάλαντα, οι μνες κε14    
Πρόβατα και ερίφια κε31    
Σπορά και θερισμός   δ26  
Δανειστής και χρεοφειλέτες     ζ41
Ο καλός Σαμαρείτης     ι30
Ο φίλος σε ανάγκη     ια5
Ο άφρονας πλούσιος     ιβ16
Οι άγρυπνοι δούλοι     ιβ35
Ο πιστός οικονόμος     ιβ42
Η άκαρπη συκιά     ιγ6
Πρωτοκαθεδρίες στους γάμους     ιδ7
Μεγάλο δείπνο, απρόθυμοι καλεσμένοι     ιδ16
Χαμένο κόστος     ιδ28
Χαμένη Δραχμή – Άσωτος υιός     ιε8 – ιε 11
Ο άδικος κληρονόμος     ις1
Ο Πλούσιος κι ο Λάζαρος     ις19
Ο Αφέντης και ο δούλος του     ιζ7
Η χήρα και ο άδικος κριτής     ιη2
Ο Φαρισαίος και ο τελώνης     ιη10

«