Αναγέννηση

Published on 24 December 2020 at 10:00

H δύναμη της Αναγέννησης
Το μυστήριο που συντελείται στην ζωή κάθε ανθρώπου όταν αυτός πιστέψει στον Ιησού Χριστό και τον ομολογήσει σαν Κύριο του και Λυτρωτή του, είναι το μυστήριο της Αναγέννησης. Μία νέα γέννηση, αυτή την φορά όχι από αίμα και σάρκα αλλά μία νέα Πνευματική γέννηση η οποία αλλάζει την ζωή του ανθρώπου κι οδηγεί τον αναγεννημένο πιστό να ζει ως "παιδί Θεού" με έργα αγιασμού.

Μετάνοια από νεκρά έργα και Επιστροφή στον Θεό

Όταν ξεκίνησε ο Ιησούς να κηρύττει και να φανερώνει τον εαυτό Του, το πρώτο του κήρυγμα ήταν επιστροφή και μετάνοια!

 

Ματθαίος δ17: «Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη· Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών»

 

Με μετάνοια επίσης ξεκινάει και ο Πέτρος το πρώτο του κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής, φανερώνοντας παράλληλα και τα τρία πρώτα βήματα της χριστιανικής ζωής: Μετάνοια – Βάπτιση στο Νερό – Βάπτιση στο Πνεύμα το Άγιο.

 

Πράξεις β38-40: «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς»

 

Άλλωστε, και στην προς Εβραίους επιστολή βλέπουμε ότι κάποια από τα αρχικά στοιχεία της διδασκαλίας του Χριστού, είναι η μετάνοια, η πίστη στον Θεό και η βάπτιση.

 

Εβραίους ς1-3: «Διά τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών, και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλομεν κάμει, εάν επιτρέπη ο Θεός»

 

Η μετάνοια και η πίστη στον Θεό οδηγεί στην αναγέννηση

Πρώτος ο Ιωάννης, στο ευαγγέλιό του, μας φανερώνει ότι όσοι δέχονται τον Ιησού και πιστεύουν στο όνομά Του, γίνονται παιδιά Θεού, και αυτό συμβαίνει γιατί γεννιούνται από τον Θεό με ένα σπέρμα άφθαρτο και Θείο.

 

Ιωάννης α12-13: «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν»

 

Μάλιστα, όταν ο Ιησούς εξηγούσε τον Νικόδημο τα περί της βασιλείας του Θεού, του είπε ότι δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτήν κάποιος άνθρωπος εάν πρώτα δεν έχει γεννηθεί από τον Θεό.

 

Ιωάννης γ 3-6 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα»

 

Τι είναι λοιπόν η αναγέννηση;

Η αναγέννηση λοιπόν έρχεται στον άνθρωπο όταν αυτός δεχθεί τον Ιησού Χριστό μέσα στην ζωή του και πιστέψει σε Αυτόν. Μετανοεί για τα άκαρπα έργα της παλιάς του ζωής, τα απορρίπτει, και πλέον είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο κτίσμα, όπου ζει μία νέα άγια και πνευματική ζωή με τον Χριστό.

 

Ο απόστολος Παύλος μιλώντας στις επιστολές του για την αναγέννηση μας λέει ότι:

 

  • Για τον αναγεννημένο άνθρωπο τα παλαιά είναι παρελθόν και όλα πλέον έχουν γίνει καινούργια.
    Β’ Κορινθίους ε17:«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα»

  • Πρέπει ο χριστιανός να απορρίψει τον προηγούμενα σαρκικό άνθρωπο, για να μπορέσει να περπατήσει πνευματικα.
    Εφεσίους δ20-24: «Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν, επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού· να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας»
  • Τα παιδιά του Θεού, μέλλουν να αποκτήσουν κληρονομία με τον Ιησού Χριστό.
    Ρωμαίους η14-17: «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού»

 

Άλλα εδάφια που μιλάνε για την αναγέννηση:

Γαλάτες γ26-27: «Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού· επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε»

 

Γαλάτες ς15-16: «Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι ούτε ακροβυστία, αλλά νέα κτίσις. Και όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού».

 

Ιάκωβος α18: «Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να είμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού».

Α’ Πέτρου α23: «επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα...»

Α' Ιωάννη  γ9: «Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ, και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού»

Α' Ιωάννη  ε18: «Εξεύρομεν ότι πάς ο γεννηθείς εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλ'όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν»


«